Close

ODS 5

La igualtat de gènere o igualtat de sexes diu que totes les persones han de ser tractades igual. L’objectiu final és aconseguir la igualtat legal i social en el treball i en totes les activitats.

Entre les fites de l’ODS 5 trobem: 

1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació genital femenina.

4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país. 

5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

6. Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

ODS 5
Font: http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/ods-5/